TBB - Krédo

Ako zákaznícky orientovaná európska tlačiareň produkujúca výrobky s vysokou pridanou hodnotou považujeme za svoje poslanie podieľať sa na šírení vedomostí a informácií.

Snažíme sa pri tom o napĺňanie nasledovných hodnôt:

  • Ku každému produktu a službe obchodných partnerov pristupujeme zodpovedne a s úctou, vedieme zamestnancov k chápaniu ich možnosti a potrieb.
    Vzťah so zákazníkom povyšujeme na obojstranne výhodné partnerstvo.
  • Postavenie na trhu budujeme výlučne etickými metódami, úctou k legislatívnym požiadavkám a napĺňaním hodnôt ako spoľahlivosť, presnosť, prijateľná cena, ústretovosť a korektnosť.
  • Najdôležitejšou devízou spoločnosti sú zamestnanci. Len jednotne orientovaným úsilím odborne zdatných a kompetentných spolupracovníkov dosiahneme úspech.
  • Ochranu životného prostredia považujeme za jednu z prvoradých úloh. Našou snahou je aktívne chrániť svoje okolie minimalizovaním rizík dopadov na životné prostredie a na našich zamestnancov.